Заседание м.Февруари 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.02.2019 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-40/05.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос с проект ”Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св.Великомъченик Димитрий Солунски” - гр. Айтос... 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-55/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Патронажна грижа в община Айтос” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 3. Докладна записка с вх. № ОбС-62/19.02.2018 г. от Стоян Иванов Стоянов – член на Общински съвет – община Айтос, представител на Публичния сектор в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет... 4. Предложение с вх.№ ОбС-61/19.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне от страна на Община Айтос на временна финансова помощ в полза на общинска фирма „Генгер“ ЕООД гр.Айтос, в размер на 30 000 лева. 5. Доклад с вх.№ ОбС-42/06.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2018 г. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-63/19.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълване на Решение № 470/28.03.2018 г. на ОбС – Айтос за даване допълнително съгласие за преминаването на трасе на обект: „Нов отливен канал... 7. Предложение с вх.№ ОбС-51/18.02.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2018 год. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост в полза на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита... 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-57/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІІІ-712, кв.1”А” по плана на гр.Айтос, с административен адрес.. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-48/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-246, кв.170 по плана на гр. Айтос, с административен адрес... 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-47/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-74, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-132, кв.37 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-46/14.02.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в ПИ № 228, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Слънчева лъка”. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-59/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти... 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/18.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 15 бр. Докладна записка с вх.№ ОбС-68/25.02.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ в кв. 29 по плана на с. Дрянковец, с площ 270 кв.м, в п
Снимки