Заседание м.Май 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС за 26.05.2016 г. 1. Докладна записка с вх. №.215/ 13.05.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на ОбС-Айтос за периода от месец Ноември 2015 г. до месец Април 2016 г. 2. Предложение с вх. № 211/ 12.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Айтос за периода 2015-2020 г. 3. Предложение с вх. № 217/ 13.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване съгласие за членство на Община Айтос в Асоцияция на българските градове и региони. 4. Докладна записка с вх. № 207/ 10.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно избор на представител в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас. 5. Предложение с вх. № 221/ 16.05.2016 г. от Стоян Стоянов – общински съветник към ОбС Айтос, относно осигуряване от страна на Община Айтос на временна Финансова помощ в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Айтос”, гр.Айтос, в ра 6. Докладна записка с вх. № 220/ 14.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за 2016 г. 7. Докладна записка с вх. № 214/ 12.05.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: Сграда „Казан за ракиеизваряване”със застроена площ 44 кв.м, на един етаж, с м 8. Докладна записка с вх. № 212/ 12.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно обявяване на част от урегулиран поземлен имот VІІІ в кв.17 по плана на с.Лясково, община Айтос, с площ от 563 кв.м за частна общинска собственост 9. Докладна записка с вх. № 208/ 11.05.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-1231, кв.75 по плана на гр.Айтос, с административен адрес ул.”Станционна” №75. 10. Докладна записка с вх. № 213/ 12.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 2947, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”. 11. Докладна записка с вх. № 218/ 13.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХV-27, кв.3 по плана на с.Раклиново, община Айтос 12. Докладна записка с вх. № 219/ 13.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 139038 с площ 3,611 дка., находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Татарски ниви”, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, чре 13. Докладна записка с вх. № 216/ 13.05.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2016/2017 година. 14. Докладна записка с вх. № 210/ 12.05.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 8 броя.