Заседание м.Май 2017 г.
Съобщение за заседание 30.05.2017 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-167/16.05.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на детето Мартина Валентинова Цветанова 2. Предложение с вх.№ ОбС-158/09.05.2017 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос 3. Предложение с вх.№ ОбС-159/09.05.2017 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-165/15.05.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно отказ от закупуване на идеална част от 1009 кв.м от УПИ ХХХ в кв.256 по плана на гр. Айтос, целият с площ 1558 кв.м, в съсобственост между община Айтос 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-166/15.05.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-1319 кв.97 по плана гр. Айтос с административен адрес ул.”Паркова” № 39 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-173/17.05.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на Решение на ОбС-Айтос № 233 от 30.11.2016 г., обективирано в Протокол № 14, т.8 от ДР 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/17.05.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2017/2018 година 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/16.05.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под аренда на общински земеделски земи - частна общинска собственост, представляващи 58 бр. имоти, с обща площ 55,632 дка, находящи се в масив №118, 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/18.05.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 010001, с площ 9,279 дка-частна общинска собственост, находящ се в м.”Биюк хасан”, в землището на с.Ка 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-180/22.05.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 493011, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос