Заседание м.Май 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 30.05.2018 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-164/15.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на Решение на ОбС-Айтос № 407 от 29.11.2017 г., обективирано в протокол № 26, т.7 от дневния ред. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-181/21.05.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отмяна Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-173/18.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2017 г. на Община Айтос. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-168/18.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на Община Айтос в редовното общо събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас. 5. Предложение с вх.№ ОбС-165/15.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно закриване на Полудневна група с адрес - с. Малка поляна, Община Айтос - филиал на Детска градина „Здравец“ - гр. Айтос. 6. Предложение с вх.№ ОбС-159/14.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно поемане на общински дълг по Закона на общинския дълг. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/21.05.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно предложение за именуване на площадно пространство, находящо се между кръстовището на ул.„Паркова” и ул.„Г.Тихолов”... 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-180/21.05.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване на съгласие за допускане разработването на проект за паметник на Петър /Пею/ Киприлов върху поземлен имот общинска собственост. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-175/21.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на УПИ І, кв. 21Б, гр. Айтос, актуван с АПОС №1329/27.06.2006 г. за частна общинска собственост. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-176/21.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Боаза-1” с площ от 15,857 дка., находящ се в землището на с. Малка поляна. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-177/21.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир/вътрешна река „Боаза-2” с площ от 15,564 дка., находящ се в землището на... 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-169/18.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за преминаване на трасе на обект: „Реконструкция на участък от деривация „Камчия-Юг” в района на ж.п. гара Черноград”... 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-162/15.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІІ-299, кв.147 по плана на гр.Айтос... 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-163/15.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІІІ-752, кв.3 по плана на гр.Айтос, с административен адрес ул.”Арда”№ 51. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-161/15.05.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІV-14, кв.3 по плана на с.Лясково, община Айтос. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-172/18.05.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-92, кв.7 по плана на с.Мъглен, община Айтос. 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-171/18.05.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 661, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”. 18. Докладна записка с вх.№ ОбС-167/17.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 19. Докладна записка с вх.№ ОбС-174/18.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на общински и училищни земеделски земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2018/2019 година. 20. Докладна записка с вх.№ ОбС-170/18.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 6 бр.
Снимки