Заседание м.Март 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 30.03.2016 г. 1. Предложение с вх. № 107/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос с проект ”Полагане на топлоизолация по външни фасади на Дом за стари хора „Св.Великомъченик Димитрий Солунски” - гр. Айтос, общ.Айтос, 2. Предложение с вх. № 99/15.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане изработване на Наредба за условията и реда за насърчаване на инвестициите в община Айтос 3. Предложение с вх. № 85/29.02.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2015 год. 4. Предложение с вх. № 90/07.03.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2015 год. 5. Докладна записка с вх. № 105/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избор на представител в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас. 6. Предложение с вх. № 108/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос. 7. Докладна записка с вх. № 92/09.03.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Валентин Иванов Иванов. 8. Докладна записка с вх. № 98/15.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2017 - 2019 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности. 9. Предложение с вх. № 91/08.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на статута на ПГСС „Златна нива” гр.Айтос от държавно в общинско училище. 10. Докладна записка с вх. № 101/15.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 11. Докладна записка с вх. № 100/15.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ стая с площ 13,60 кв.м (вляво от северн 12. Докладна записка с вх. № 102/15.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ-161, кв.45 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 13. Докладна записка с вх. № 103/16.03.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 000248, с площ от 1,032 дка – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Тополица, категори 14. Докладна записка с вх. № 110/18.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на допълнително споразумение за изменение и допълнение на договорите за концесия за услуга с предмет управление и поддържане на язовири на територия 15. Докладна записка с вх. № 104/16.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на цени за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 16. Докладна записка с вх. № 106/17.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 139008 с площ 2,854 дка., находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Татарски ниви”, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, чрез 17. Докладна записка с вх. № 111/18.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 139045, м.”Татарски ниви”, землище на гр.Айтос с НТП „пасище, мера Предложение с вх. № 114/21.03.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на Храм «Свети великомъченик Димитрий Солунски» - гр. Айтос с проектно предложение «Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална