Заседание м.Март 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.03.2017 г. 1. Докладна записка с вх.№ОбС-86/13.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр. Айтос за 2016 г. 2. Докладна записка с вх.№ОбС-87/13.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2016 г. 3. Докладна записка с вх.№ОбС-88/13.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за 2016 г. 4. Докладна записка с вх.№ОбС-97/17.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД, гр. Айтос за 2016 г. 5. Предложение с вх.№ОбС-102/20.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат п 6. Докладна записка с вх.№ОбС-95/16.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2018 -2020 г.в частта за местни приходи и разходите за местни дейности. 7. Предложение с вх.№ОбС-101/20.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», Приоритетна ос 4 «Транснационално сътрудничество” Процедура BG05M9OP 8. Докладна записка с вх.№ОбС-91/14.03.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 9. Докладна записка с вх.№ОбС-99/17.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: Магазин за ел.уреди със застроена площ 159,60м2, ведно със съответните идеални части 10. Докладна записка с вх.№ОбС-100/17.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на начална тръжна цена и условията за провеждане на търг на обект: Масивна сграда със застроена площ от 27,60м2, която се използва за млекосъбирателен 11. Докладна записка с вх.№ОбС-90/14.03.017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ХХХ, кв.256 по плана на гр. Айтос, Индустриална зона. 12. Докладна записка с вх.№ОбС-89/14.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІІ-1362, кв.98 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Георги Бенковск 13. Докладна записка с вх.№ОбС-85/13.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабели 1 кV от табло 14. Докладна записка с вх.№ОбС-92/15.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно oдобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Елкабел за имот 2760 15. Докладна записка с вх.№ОбС-93/15.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно oдобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Водопровод за имот 2 16. Докладна записка с вх.№ОбС-94/16.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 166020, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос Докладна записка с вх.№ОбС-108/24.03.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2016 г. Предложение с вх.№ОбС-109/24.03.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос.