Заседание м.Март 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ 1. Предложение с вх.№ ОбС-87/09.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-91/14.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2017 г. 3. Предложение с вх.№ ОбС-104/19.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г. 4. Предложение с вх.№ ОбС-108/21.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г. 5. Предложение с вх.№ ОбС-102/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-93/15.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2019 - 2021 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-96/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-97/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас. 9. Предложение с вх.№ ОбС-105/20.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Програма ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020... 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-82/02.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект... 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-100/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна мрежа... 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-101/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект... 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-99/16.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ XII-1424, кв.89 по плана на гр. Айтос... 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-98/16.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ I-1, кв.2 по плана на с.Черна могила, община Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот № 657, с площ от 1022 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Провадийско шосе”, на собственик на законно построена сграда. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-94/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 9 броя. Предложение с вх.№ ОбС-113/26.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.
Снимки