Заседание м.Март 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.03.2019 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-85/14.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-96/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-90/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2019 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-91/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетна прогноза на Община Айтос за периода 2020-2022 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности. 5. Предложение с вх.№ ОбС-87/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми... 6. Предложение с вх.№ ОбС-88/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Отчет по изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територята на Община Айтос 2015-2020 г.” за 2018 г. 7. Предложение с вх.№ ОбС-89/15.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. на територята на Община Айтос” за 2018 г. 8. Предложение с вх.№ОбС-82/13.03.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2018 год. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-92/18.03.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ два броя канцеларии, коридор... 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-97/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая с площ 13,60 кв.м... 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-98/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: УПИ І в кв.21Б по плана на гр.Айтос, находящ се на между ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Лозенград,.. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-93/18.03.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-274, кв.31 по плана на с.Тополица, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-95/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ”ЕАД в общински УПИ VІІІ кв.20, местност „Зона за отглеждане на животни” по плана гр. Айтос... 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-99/19.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имоти № 2726 и 4567, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-84/14.03.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект...
Снимки