Заседание м.Ноември 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ на ОбС, 30.11.2016 г. 1. Докладна записка с вх.№ОбС-419/08.11.2016 г. от Временна комисия, създадена с Решение №149/28.06.2016 г. на ОбС Айтос, относно приемане на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Айтос. 2. Докладна записка с вх.№ОбС-432/14.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2016г. 3. Предложение с вх.№ОбС-413/31.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за изграждане на полигон за безопасност от Ротари клуб Айтос в УПИ XV, кв.76 по плана на гр.Айтос. 4. Докладна записка с вх.№ОбС-425/10.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща четири помещения от сграда „Младежки дом и бизнес център” и част от терен... 5. Докладна записка с вх.№ОбС-422/09.11.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно отказ от закупуване на ид. част от 1200 кв.м. от ПИ № 70, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, целият с площ 1858 кв.м. 6. Докладна записка с вх.№ОбС-429/11.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот №000377, с площ от 2,500 дка, находящ се в землището на с.Карагеоргиево, м.„Маревица”, категория –IV, с начин на трайно ползване... 7. Докладна записка с вх.№ОбС-434/16.11.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 000378, с НТП „храсти”, находящ се в землището на с.Карагеоргиево и промяна начина на трайно ползване на имот 8. Докладна записка с вх.№ОбС-430/11.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване... 9. Докладна записка с вх.№ОбС-431/11.11.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на ползватели на съответните масиви на земи от общинския поземлен фонд за едногодишно ползване, съгласно чл.37в, ал.1 10. Докладна записка с вх.№ОбС-424/10.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот № 451, с площ от 0,761 дка, находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Ляската”, на собственик на законно построена сграда. 11. Докладна записка с вх.№ОбС-423/10.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 053013, с площ 2,403 дка, находящ в м. „Кокардже” в землището на с. Черна могила, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”.. 12. Докладна записка с вх.№ОбС-427/10.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно oдобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 1 кV ... 13. Докладна записка с вх.№ОбС-426/10.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно oдобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект. 14. Докладна записка с вх.№ОбС-435/17.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 2736, ЗЗП м. „Трите братя”, землище на гр. Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ОбС-421/09.11.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 8 броя. Докладна записка с вх.№ОбС-440/21.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерството на здравеопазването върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща Предложение с вх.№ОбС-441/22.11.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в общото събрание на Асоциацията на ВиК и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се взем