Заседание м.Ноември 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 29.11.2017 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-364/23.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-383/17.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за 2017 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-380/14.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор 4. Предложение с вх.№ ОбС-385/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Медицински център I” ЕООД – гр.Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-379/10.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХХІІ-2366, кв.51 по плана на гр. Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-378/10.11.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-85, кв.29 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-384/17.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-381/15.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 18 броя. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-376/08.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Нов кабел 20 кV от ТП „Иван Златев”, находящ се в У 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-382/15.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за УПИ І-16, масив 179, м. „Моги 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-387/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Външен водопровод до УПИ І-494, м. „Азмака”, землище на с. Докладна записка с вх.№ ОбС-392/22.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2017 г.
Снимки