Заседание м.Октомври 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 25.10.2016 Г. 1. Предложение с вх.№ОбС-381/05.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос. 2. Докладна записка с вх.№ОбС-390/13.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Айтос (2016-2020). 3. Предложение с вх.№.ОбС-398/14.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община Айтос за периода 2015-2020 г. 4. Докладна записка с вх.№ОбС-374/03.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите с предмет:... 5. Докладна записка с вх.№ОбС-391/13.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода януари-септември 2016 година. 6. Докладна записка с вх.№ОбС-400/17.10.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща пет помещения с обща площ 188 кв.м, 7. Предложение с вх.№ОбС-377/03.10.2016 г. от Станка Господинова – директор дирекция „ФБ” , относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ОбС-392/13.10.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-1538, кв.38 по плана на гр. Айтос... 9. Докладна записка с вх.№ОбС-399/17.10.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 000248,с площ 1,032 дка-частна общинска собственост, находящ се в м.”Бакалъка”,в землището на с.Тополица 10. Докладна записка с вх.№ОбС-393/13.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000364, с площ 0,175 дка, находящ в м. „Бакалъка” в землището на с.Тополица, с начин на трайно ползване „Нива”,... 11. Докладна записка с вх.№ОбС-394/13.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000103 с площ 5,748 дка, находящ се в землището на с. Пещерско, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, чрез провеждане на... 12. Докладна записка с вх.№ОбС-395/13.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 9 броя. 13. Докладна записка с вх.№ОбС-396/14.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 000398, м. „Арка”, землище на с. Тополица, община Айтос. 14. Докладна записка с вх.№ОбС-373/30.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовири и микроязовири – публична общинска собственост. Докладна записка с вх.№ОбС-405/18.10.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избор на представител в Извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас.