Заседание м.Октомври 2017 г.
Съобщение за заседание 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-345/09.10.2017 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за управление на общинските пътища в Община Айтос 2. Предложение с вх.№ ОбС-344/05.10.2017 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-358/16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 - 2020 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-356/13.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Дермен дере” с обща площ 39,636 дка, находящ се в землището на с. Поляново 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-348/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-71, кв.15 по плана на с.Малка поляна, община Айтос 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-349/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-71, кв.15 по плана на с.Малка поляна, община Айтос 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-352/12.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІ-138, кв.24 по плана на с.Пирне, община Айтос 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-347/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно отказ от закупуване на ид. част от 1000 кв.м. от ПИ № 538, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, целият с площ 1228 кв.м 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-346/11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 000388, с НТП „храсти”, находящ се в землището на с.Карагеоргиево... 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-350/11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно придобиване право на собственост върху имот № 082001, с площ 4,836 дка, находящ се в землището на с.Мъглен 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-359/16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-351/11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 11 бр. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-357/16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 132 и обособяване на нов УПИ VІІ-132, кв. 20 по плана на с. Раклиново, община Айтос
Снимки