Заседание м.Септември 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.09.2016 г. 1. Докладна записка с вх.№348/10.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос 2. Докладна записка с вх. №360/15.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Меселим-2” с площ от 12,153 дка, находящ се в землището на с. Караново, Община А 3. Докладна записка с вх. №361/15.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Алана” с площ от 11,761 дка, находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос, с 4. Докладна записка с вх.№351/13.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно обявяване на имот № 000111, с площ от 2,001 дка, находящ се в землището на с.Караново, община Айтос, категория – девета, с начин на трайно ползване „друга селскост 5. Докладна записка с вх.№352/13.09.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-156,157, кв.20 по плана на с.Дрянковец, община Айтос 6. Докладна записка с вх.№353/13.09.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-11, кв.3 по плана на с.Лясково, община Айтос 7. Докладна записка с вх.№354/13.09.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-216, кв.18 по плана на с.Съдиево, община Айтос 8. Докладна записка с вх.№350/13.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на имот № 373, с площ от 1039 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Набожната къща”, на собственик на законно построена сграда Предложение с вх.№367/27.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на съгласие за участие на Община Айтос в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски