Заседание м.Септември 2017 г.
Съобщение за заседание на ОбС, 27.09.2017 г. 1.Докладна записка с вх.№ ОбС-325/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на УПИ І, кв.146, с площ 2619 кв.м., отреден „за баня и пералня” по плана на гр. Айтос, на собственик на законно построена сграда. 2.Докладна записка с вх.№ ОбС-326/19.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ХVІ-1709 кв.43 по плана гр. Айтос с административен адрес ул.”Стоян Деведжиев” № 12. 3.Докладна записка с вх.№ ОбС-323/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план-план за застрояване) за имот № 092025, м. „Герена”, землище на с. Ляск 4.Докладна записка с вх.№ ОбС-324/18.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 20 кV от стълб № 113, ВЛ „Съдиево”... Предложение с вх.№ ОбС-333/25.09.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на помощ на отделение по „Хемодиализа” към „МБАЛ Карнобат” ЕООД.
Снимки