Заседание м.Януари 2016 г.
Съобщение заседание на ОбС, 27.01.2016 г. 1.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищна дейност в Община Айтос през 2016 г. 2.Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 3.Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно минимални и максимални цени на таксиметровия превоз 4.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 26.01.2011 г. - общински жилища 5.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ 6.Предложение от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно създаване на Обществен съвет, социално подпомагане 7.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на Програмата, общинска собственост, 2015 г. 8.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост, 2016 – 2019г. 9.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма, общинска собственост, 2016 г. 10.Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС” в Община Айтос, относно одобряване разходи за командировки на Кмета на Община Айтос 11.Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС” в Община Айтос, относно одобряване разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос 12.Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на структура на общинска администрация 13.Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на бюджет на община Айтос за 2016 г. 14.Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на кметовете, община Айтос 15.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос – Откриване на процедура, концесия, спортно съоръжение, УПИ IV в кв.21, гр. Айтос 16.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост, с. Чукарка, община Айтос 17.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост, с. Тополица, община Айтос 18.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно промяна на НТП, с. Пещерско. 19.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на предварително съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидация, НТП Язовир, гр. Айтос 20.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно издаване на разрешение за ползване на воден обект – язовири и микроязовири 21.Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделски земи, 9 бр.