Заседание м.Януари 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 31.01.2017 г. 1. Докладна записка с вх.№ОбС-10/12.01.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец Май - месец Декември 2016 г. 2. Докладна записка с вх.№ОбС-14/13.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари- м. декември 2016 година. 3. Докладна записка с вх.№ОбС-15/13.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г. 4. Предложение с вх.№ОбС-20/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници. 5. Предложение с вх.№ОбС-7/10.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2017 г. 6. Докладна записка с вх.№ОбС-21/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищна дейност в Община Айтос през 2017 г. 7. Докладна записка с вх.№ОбС-19/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2017 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/. 8. Предложение с вх.№ОбС-17/16.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 41/27.01.2016г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър проб 9. Предложение с вх.№ОбС-13/13.01.2017 г. от Станка Господинова – директор дирекция „ФБ”, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ОбС-8/11.01.2017 г. от Комисията, назначена с реш.№193/ 29.08.2016 г., т.XII, на Общински съвет Айтос, относно класиране и определяне на спечелил след провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за обект: общински нежи 11. Докладна записка с вх.№ОбС-9/11.01.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно обявяване на общинска част от 549 кв.м ид.ч. от урегулиран поземлен имот ХХХ в кв.256 по плана на гр. Айтос – Индустриална зона за частна общинска собств 12. Докладна записка с вх.№ОбС-18/16.01.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000821, с площ 1,190 дка, находящ в землището на гр. Айтос, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, чр 13. Докладна записка с вх.№ОбС-16/13.01.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Уличен водопровод за УПИ ХІ-281010, масив 281, м. „Хаджи Беки