Заседание м.Януари 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 31.01.2018 г.. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-15/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари - м. декември 2017 година. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-13/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-16/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Айтос през 2018 г. 4. Предложение с вх.№ОбС-12/12.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2018 г. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-25/16.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на окончателен проект на общ устройствен план на Община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-20/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници. 7. Предложение с вх.№ ОбС-6/08.01.2018 г. от Станка Господинова – директор Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 8. Предложение с вх.№ОбС-23/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-6/23.01.2017 г., финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-10/12.01.2018 г. от Временната комисия, създадена с решение № 149/28.06.2016 г. на Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за реда на подаване на предложения и вземане на решение от Общинския съвет за изграждане н 10. Предложение с вх.№ ОбС-9/10.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 270/31.01.2017 г. на Общински съвет Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-17/15.01.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода месец юли 2017 г. - месец декември 2017 г. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-18/15.01.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на детето Виктория Панайотова Димитрова. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-14/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-21/15.01.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІХ-63, кв.17 по плана на с.Пещерско, Община Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-19/15.01.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-19, кв.25 по плана на с.Съдиево, Община Айтос. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-22/15.01.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ-91, кв.31 по плана на с.Съдиево, Община Айтос.