Заседание м.Юли 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 26.07.2016 г 1. Предложение с вх.№ 261/ 05.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК и определяне на позиция и мандат по решенията 2. Предложение с вх.№ 282/ 15.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно промяна наименованието на средно общообразователните училища, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование 3. Предложение с вх.№ 283/ 15.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно промяна наименованието на общинските детски градини, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование 4. Предложение с вх.№ 266/ 11.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос 5. Предложение с вх.№ 259/ 04.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за реда и условията за насърчаване на инвестициите в Община Айтос 6. Докладна записка с вх.№ 284/ 18.07.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно писмо вх.№ОбС-269/ 12.07.2016г. от Сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА„, представлявано от Колин Джон Даниел Стюърт 7. Докладна записка с вх.№277/ 13.07.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Снежанка Донева Доневска. 8. Докладна записка с вх.№ 279/ 14.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно утвърждаване на допълнително споразумение за изменение и допълнение на договорите за концесия за услуга с предмет управление и поддържане на язовири на територият 9. Докладна записка с вх.№ 280/ 14.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Айтос за 2016г. и отдаване под наем на сграда „Музейна сбир 10. Предложение с вх.№ 268/ 11.07.2016 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос 11. Докладна записка с вх.№ 267/ 11.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение, находящо се в сграда „Автогара”, с площ 7 кв.м, кв.21г, УПИ ІІ, им.пл.№2163 по 12. Докладна записка с вх.№ 270/ 12.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 000265, с НТП „пасище, мера”, находящ се в землището на с.Пирне и промяна начина на трайно ползване на имот с проектен 13. Докладна записка с вх. № 274/ 13.07.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно отдаване под наем на имот № 313003, с площ 1,991 дка, НТП „лозе”, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Чеменлията” 14. Докладна записка с вх. № 276/ 13.07.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 361, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка” 15. Докладна записка с вх. № 275/ 13.07.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 2750, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя” 16. Докладна записка с вх.№ 273/ 12.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000610, с площ 0,478 дка, находящ в землището на гр. Айтос, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, чрез провеж 17. Докладна записка с вх.№ 271/ 12.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 311004, с площ 6,450 дка, находящ в м. „Чеменлията” в землището на гр. Айтос, с начин на трайно ползване „Лозе”, чрез провеждане на 18. Докладна записка с вх.№ 272/ 12.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 14 бр