Заседание м.Юли 2017 г.
Съобщение за заседание на ОБС 1. Предложение с вх.№ ОбС-235/03.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос. 2. Предложение с вх.№ ОбС-250/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на представител на община Айтос в редовно общо събрание на „БУРГАСИНВЕСТ”ООД, гр.Бургас. 3. Предложение с вх.№ ОбС-239/10.07.2017 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-242/17.07.2017 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за период месец Януари 2017 г. - месец Юни 2017 г. 5. Предложение с вх.№ ОбС-257/19.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на Общинското търговско дружество „Авицена” ЕООД – гр.Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-25518.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м. януари - м. юни 2017 година..pdf 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения от сграда „Младежки дом... 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-252/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща воден обект : басейн, с размери 12,5х25х1,5 м и кръгъл басейн... 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-249/18.07.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно отказ от закупуване на едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м, построена в общински УПИ V-3478 в кв.187 по плана на гр.Айтос... 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-254/18.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж от ППЗСПЗЗ. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/17.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 70, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-247/17.07.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот № 320, с площ от 1029 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Набожната къща”, на собственик на законно построена сграда. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-246/17.07.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем, аренда на общински земеделски земи-частна общинска собственост, находящи се в землищата на с.Мъглен и с.Тополица. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/18.07.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 8 бр.
Снимки