Заседание м.Юли 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 31.07.2018 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-237/20.07.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец Януари 2018 г. до месец Юни 2018 г. 2. Предложение с вх.№ОбС-221/04.07.2018 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 3. Докладна записка с вх.№ОбС-222/06.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Програма за енергийна ефективност на територията на Община Айтос 2018 - 2022 г.”. 4. Докладна записка с вх.№ОбС-240/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. по подмярка 7. 5. Докладна записка с вх.№ОбС-239/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г... 6. Докладна записка с вх.№ОбС-226/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари-м.юни 2018 година. 7. Докладна записка с вх.№ОбС-227/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ 9 кв.м, на първия етаж... 8. Докладна записка с вх.№ОбС-232/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална здравна инспекция – Бургас върху две помещения... 9. Докладна записка с вх.№ОбС-229/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещения, отредени за аптека... 10. Докладна записка с вх.№ОбС-243/23.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост. 11. Докладна записка с вх.№ОбС-235/17.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ХІ-1615 кв.42 по плана гр.Айтос с административен адрес ул.„Лозенград” №31. 12. Докладна записка с вх.№ОбС-228/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ X-1425,1426, кв.89 по плана на гр.Айтос... 13. Докладна записка с вх.№ОбС-230/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ XVІII-1705, кв.43 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.„Стоян Деведжиев” №16. 14. Докладна записка с вх.№ОбС-231/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ-170, кв.44 по плана на с.Съдиево, Община Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ОбС-233/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ трафопост, находящ се в имот №000499, с площ 10.837 дка... 16. Докладна записка с вх.№ОбС-241/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ в кв.12 по плана на с.Чукарка, община Айтос. 17. Докладна записка с вх.№ОбС-234/17.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване... 18. Предложение с вх.№ОбС-244/23.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и ПИ № 000342...
Снимки