Заседание м.Юни 2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.06.2016 г. 1. Предложение с вх. №238/13.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно участие на община Айтос като партньор в проект „Образователна интеграция на ученици роми от град Айтос” на Сдружение „Знание-Айтос”, гр. Айтос кандидат по процедура BG0 2. Докладна записка с вх. №234/07.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за 3. Предложение с вх. №250/17.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно предоставяне на средства за съфинансиране на проект по програма „Училища на бъдещето” на Фондация „Америка за България”. 4. Докладна записка с вх. №244/16.06.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на временна комисия за изработка на проект за изменение или нова Наредба за преместваемите обекти на територията на община Айтос. 5. Докладна записка с вх. №247/16.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно откриване на процедури по отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост. 6. Докладна записка с вх. №249/17.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на съгласие за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на останалите свободни след разпределение пасища и мери от ОПФ за стопанската 2016/2017 година. 7. Докладна записка с вх. №241/14.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 65 кв.м, част от че 8. Докладна записка с вх. №242/14.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ХVІ-2372 кв.51 по плана гр. Айтос с административен адрес ул.”Железопътна” №34. 9. Докладна записка с вх. №248/16.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно отказ от закупуване на ид. част от 1200 кв.м. от ПИ № 70, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, целият с площ 1858 кв.м. 10. Докладна записка с вх. №243/16.06.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІІІ-520, кв.143 по плана на гр.Айтос, община Айтос, с административен ул.„Райна К 11. Докладна записка с вх. №239/14.06.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІ-187, кв.28 по плана на с.Лясково, община Айтос. 12. Докладна записка с вх. №240/14.06.2016 г.от Мариана Димова – зам.кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-208, кв.31 по плана на с.Лясково, община Айтос. 13. Докладна записка с вх. №246/16.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на имот № 393 с площ от 1061 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, местност „Слънчева лъка”. 14. Докладна записка с вх. №245/16.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване -11 броя. 15. Докладна записка с вх. №233/03.06.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно промяна предназначението на УПИ ХХХ, кв.256 по плана на гр. Айтос от „за озеленяване” в „за производствени и складови дейности”.