Заседание м.Юни 2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.06.2017 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС-218/15.06.2017 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно изменение на решение № 5/20.11.2015 г., решение № 7/ 20.11.2015 г. и решение № 226/ 30.11.2016 г. на ОбС Айтос. 2. Докладна записка с вх. № ОбС-225/16.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2017 г. 3. Докладна записка с вх. № ОбС-226/19.06.2017 г. от Стоян Иванов Стоянов – общински съветник в ОбС – Айтос, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местн 4. Предложение с вх. № ОбС-198/08.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на изменение на схема за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, а 5. Предложение с вх. № ОбС-227/20.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отписване от баланса на „МБАЛ-АЙТОС”ЕООД, гр.Айтос на сграда бивше „Детско отделение” и вписването й в баланса на община Айтос. 6. Докладна записка с вх. № ОбС-211/12.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект язовир „Парка”, актуван с АПОС № 237/05.04.1999 г., за любителски риболов. 7. Докладна записка с вх. № ОбС-217/15.06.2017 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос относно утвърждаване на допълнително споразумение за изменение и допълнение на договор за концесия с предмет управление и поддържане на язовири на те 8. Предложение с вх. № ОбС-223/16.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение на Решение № 329/30.05.2017г. на общински съвет –Айтос, в частта относно имот № 010006, землище на с.Чукарка, описан в приложение № 1 неразделна част от 9. Докладна записка с вх. № ОбС-203/09.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-1515, кв.37 по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Добри Ч 10. Докладна записка с вх. № ОбС-195/07.06.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в ПИ № 272007, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Алтън тарла”. 11. Докладна записка с вх. № ОбС-202/09.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000161, с площ 6,018 дка, находящ в землището на с. Караново, с начин на трайно ползване „Нива”, чрез провеждане на публичен търг 12. Докладна записка с вх. № ОбС-201/09.06.2017 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 103009, с площ 22,704 дка-частна общинска собственост, находящ се в м. „Бургас кайря”, в землището 13. Докладна записка с вх. № ОбС-222/16.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 280008, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос. Докладна записка с вх.№ОбС-231/22.06.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Външно ел.захранване кабел 0,4кV на мобилна базова станция БС517
Снимки