Заседание м.Юни 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ 28.06.2018 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-207/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Благоустрояване на градска градина в кв. 63, гр. Айтос“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006... 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-208/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Спортна площадка № 4 в УПИ I - за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос”... 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-203/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г... 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-204/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г... 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-202/18.06.2018 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно повторно гласуване на решение № 499 прието по точка 9 от дневния ред на проведеното заседание на 30.05.2018 г... 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-206/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ трафопост, находящ се в имот №000499... 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-201/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ VІІІ-общ. в кв.31 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-200/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ Х-289, кв.146 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Васил Априлов” 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-198/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ І-238, кв.33 по плана на с.Мъглен, община Айтос 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-199/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ VІ-239, кв.21 по плана на с.Съдиево, община Айтос 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-205/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 018004, с НТП „нива”, находящ се в землището на с.Зетьово... 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-185/23.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за удължаване на срока за експлоатация на съоръжение „Метална рамка с указателни табели срещу СУ„Н.Й.Вапцаров“, над ул.„Хаджи Димитър“...
Снимки