Заседание м. Ноември 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.11.2018 г. 1. Докладна записка с вх.№ОбС-381/20.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за 2018г. 2. Докладна записка с вх.№ОбС-376/16.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовири и микроязовири – публична общинска собственост. 3. Докладна записка с вх.№ОбС-379/19.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда „Закрита зала за спортни игри”, със заст 4. Докладна записка с вх.№ОбС-380/19.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ V-1559, кв.39 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Георги Кондолов” 5. Докладна записка с вх.№ОбС-378/19.11.2018 г. от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-62, кв.27 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ОбС-377/16.11.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот