Заседание м. Октомври 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ ОбС, 29.10.2018 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС–329/15.10.2018 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно даване на съгласие за допускане разработването на проект за изграждане на Паметна плоча на Борис Щерев върху поземлен имот общинска собственост. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-328/15.10.2018 г. от Теодор Янев – Управител на Общинско търговско дружество „Генгер“ ЕООД, относно даване на съгласие за увеличаване размера на ползвания от „Генгер“ ЕООД кредит Овърдрафт. 3. Предложение с вх. № ОбС-326/11.10.2018 г. от Станка Господинова – директор Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-345/18.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас. 5. Докладна записка с вх. № ОбС–347/18.10.2018 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-339/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивен павилион № 9, с търговска площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в квартал 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-335/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивен павилион № 10, с търговска площ 12 кв.м, находящ се в УПИ ХІІ в кварта 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-336/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ лекоатлетическа писта с дължина 400м, част от спор 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-337/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ втори етаж от двуетажна масивна сграда със застрое 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-338/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от спортен комплекс „Крум Делчев”-гр.Айтос, 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-333/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на част от имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ в кв.49 по плана на гр.Айтос, с местонахождение гр.Айтос, ул.”Хаджи Димитър” № 1А, 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-334/16.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІІІ-11, кв.8 по плана на с.Мъглен, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-331/15.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот № 000163, м. „Еклеме”, землище Докладна записка с вх.№ ОбС-355/23.10.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените спо