Заседание м. Септември 2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 27.09.2018 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС–290/14.09.2018 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за опазване на обществения ред в Община Айтос. 2. Предложение с вх.№ ОбС-297/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2018 г. 3. Предложение с вх. № 300/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно поемане на общински дълг по Закона за общинския дълг. 4. Предложение с вх.№ ОбС-285/11.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на нов председател на Местната комисия по прилагане на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове към Община Айтос. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-288/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно извършена Междинна оценка и актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Айтос 2014-2020. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-283/05.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избор на представител в Извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-299/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Канализация, с.Пирне, Община Айтос“ и „Модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от с.Пи 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-293/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща самостоятелно помещение с площ 25 кв.м., 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща стая №7, с площ 14 кв.м., находяща се на третия е 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-294/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-136, кв.12 по плана на с.Лясково, община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-93, кв.13 по плана на с.Дрянковец, община Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/17.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХV-294, кв.19 по плана на с.Тополица, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-287/13.09.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в ПИ № 489009, находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Кара пелит”. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-292/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №4527, с площ 585 кв.м., находящ се до „Лесопарка” в землището н 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-289/14.09.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху част от ПИ № 467003, с площ 2000 кв.м., целият с площ от 221,420 дка – ПОС, категория дев 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-298/17.09.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 7 бр.