Заседание м. Януари 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 29.01.2019 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС-18/17.01.2019 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец юли 2018 г. до месец декември 2018 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-13/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари – м.декември 2018 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-14/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-5/09.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 436/31.01.2018г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километъ 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-19/17.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос. 6. Предложение с вх.№ОбС-16/16.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници. 7. Предложение с вх.№ОбС-15/16.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2019 г. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-17/16.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-8/10.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2019 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/. 10. Предложение с вх.№ ОбС-10/14.01.2019 г. от Станка Господинова – Директор Дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-11/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Айтос 2018 - 2028 г.”. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-12/15.01.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда – училищна кухня, находяща се в сградата на СУ „
Снимки