Заседание м. Юли 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 26.07.2019 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-238/17.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”... 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-237/17.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“ по процедура BG06RDNP001... 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-236/17.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос”... 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-244/18.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г.... 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/18.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г.... 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-231/16.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м. януари-м. юни 2019 година. 7. Предложение с вх.№ ОбС-217/02.07.2019 г. от Станка Господинова – директор дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-232/16.07.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ І-319, кв.6 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-233/16.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІХ, кв.12 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-234/16.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проекти за ПУП-Парцеларни планове за линейни обекти /трасета/ на външно електроснабдяване и на канализация... Докладна записка с вх.№ ОбС-255/24.07.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост.