Заседание м. Юни 2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 26.06.2019 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-207/18.06.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2020 г. - 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-200/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 65 кв.м, част от 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-204/17.06.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ VІІ-815, кв.8 по плана на гр.Айтос, с административен ад 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-201/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на имоти - общинска собственост за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Б 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-203/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за преминаването на трасе за топла вода от сондажи С1 и С2 до оранжериен комплекс в УПИ І-216002,216003, масив 216 в землището на гр. Айтос пре 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-202/14.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Кабелна линия 20 кV от БКЗРУ „Ветропарк”, находящ се в 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-190/31.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в частта му за ПИ № 095005 и части от ПИ № 095006, 095007 и 095181, 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-191/31.05.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Нов отливен канал о 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-194/05.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 176001, местност „Могилата”, землище на гр. Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-205/017.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 282003, местност „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос. Докладна записка с вх.№ ОбС-210/24.06.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за заустване на пречистени отпадъчни води в поземлен имот № 000083, местност „До гарата“ землище на с. Черноград, община Айтос с НТП „Отводните