• Айтос
  • Общината
Общинска администрация - Айтос
ГЛАСУВАМЕ ДО 9 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!
Мобилни служители на ДБТ ежемесечно в селата от догодина
Общината и Дирекцията със споразумение в интерес на безработните
ОБЩИНА АЙТОС
ОБЯВЯВА публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2016 година.
Айтозлии с интерес към европейските програми, финансирани директно от Брюксел
Сдружение "Обединени Бизнес Клубове"откри нови възможности за предприемчивите
MINI MONDIAL на училищното игрище в Тополица
Трети Регионален футболен турнир за ученици организира ОУ "Светлина" с. Тополица в петък, на 13 ноември, на своето си футболно игрище, изградено с доброволен труд преди три години. Традиционно, турнирът се проведе под патронажа на кмета на
КОНКУРС „МОЯТА КОЛЕДНА КАРТИЧКА ”
ОБЯВЯВА НЧ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” - АЙТОС
КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК АЙТОС 2015
СТАТУТ
Руското подворие дари 37-килограмова камбана за айтоския храм "Св. Йоан Кръстител"
Изработена е във Воронеж от специална сплав и има уникален звън
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 20 НОЕМВРИ 2015 Г., ОТ 9.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АЙТОС
ПРОЕКТ "ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ АЙТОС 2015"
На 16.11.2015 г., от 11.00 ч. ще се тегли жребия за първата парична награда по проекта
На основание чл.62, ал.1 от закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициативата на Община Айтос за продължаване и изменение на разрешително №23140035/17.09.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на територията на община Айтос
Заповед забрана на паша на селскостопански животни в следните горски територии...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Дружество по закона за задълженията и договорите „Иновации“
Относно инвестиционно предложение "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в УПИ II – 3097, кв. 61 по плана на гр.Айтос, община Айтос", с възложител „Металс Варна“ ЕООД...
Съобщение за наемателите на общински нежилищни имоти
Относно инвестиционно предложение "Изграждане на складова база и офиси в имоти с идентификатори 276002 и 276001, местност „Хаджи бекир“, гр.Айтос, община Айтос, с възложител "Макстон груп" ЕООД
Относно инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за пилета в поземлен имот с идентификатор 00151.467.5, местност „Стамбол Сърта“, в землище на гр.Айтос, община Айтос", с възложител ЕТ „Дивекс -2“.