• Айтос
  • Общината
Общинският съвет с решение за мерите и пасищата от ОПФ
Имотите се предоставят за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г.
В ЦДГ "Славейче" - педагози от седем държави
Децата изненадаха чуждоезичните гости с пролетен спектакъл
СОУ "Никола Вапцаров" посрещна партньори от седем държави с кукери и народни танци
Педагози от Турция, Франция, Италия, Румъния, Латвия, Ирландия и Норвегия гостуват на училището по общ проект
По проект "Вечните игри и играчки" показахме на чужденците как се играе фърфалак
Гостите посетиха ключови местни и регионални институции и исторически забележителности
61 младежи са назначени на работа по общински проект
Община Айтос е работодателят
45 деца ще учат правилата на свободната борба по програма на ММС
Спортният клуб по борба „Айтос” спечели пореден проект
В заседателната зала
Кметът с картбланш за четири общински проекта
"Цар Освободител" окъпана в бяло и червено
Честита Баба Марта на айтозлии!
"Ботев" и "Вапцаров" с равни сили се класираха за областните игри по волейбол
Отборите на двете СОУ-та ще защитават спортната чест на Айтос
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА АЙТОС
Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Айтос съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.)
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до заинтересованите лица и общественост. Община Айтос, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
До заинтересованите лица и общественост. „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 72727.12.17, местност „Караджака“, землище на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: ЕТ „Арарат Николай Николов“
Община Айтос съобщава на Иван Атанасов от с. Лъка, община Поморие, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №3/17.03.2023 г. на ОЕСУТ е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-427, кв. 153 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава на Веселин Драгнев от гр. София, на Радостин Кръстев и Иван Кръстев от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 7/19.05.2023 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 00151.490.34 по КККР на землището на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на вилно селище от 13 вилни сгради в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
До заинтересованите лица и общественост се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка и докладна на приходите и разходите за битови отпадъци за 2024 г.
Заповеди по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  
„ Нотеви Груп“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение...