• Айтос
  • Общината
За седмица, три информационни срещи на МИГ в Айтос и селата
В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „ Водено от Общностите Местно развитие “ от Програмата за Разви
СЕДМИ ГОДИШНИ НАГРАДИ „СПОРТИСТ, ТРЕНЬОР И ОТБОР НА ГОДИНАТА" АЙТОС 2015
ДУРСУН ДУРСУН Е СПОРТИСТ №1 НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2015 Г.
ОБЩИНА АЙТОС
Обявява конкурс по проект „Грижа за независим живот”
Информационна среща по проект "Грижа за независим живот"
Община Айтос реализира социален проект на стойност половин милион лева
МИГ-Айтос стартира информационна кампания за изготвяне на Стратегия за местно развитие
До края на януари - поредица от информационни, срещи, конференции и семинари по проекта на МИГ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ЯНУАРИ 2016 Г.
Общински проект финансира грижа за възрастни и хора с увреждания
Информационна среща по проекта - на 14.01.2016 г., от 10,30 часа, в Заседателната зала на Община Айтос.
100 лева бонус за новородено в Дрянковец
Медицински екип пое грижата за дрянковлии на Бабинден
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА за информационна среща по проект
„Грижа за независим живот”
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...