• Айтос
  • Общината
"Цар Освободител" окъпана в бяло и червено
Честита Баба Марта на айтозлии!
"Ботев" и "Вапцаров" с равни сили се класираха за областните игри по волейбол
Отборите на двете СОУ-та ще защитават спортната чест на Айтос
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА АЙТОС
Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Айтос съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.)
С интерес към поезията - близо пет часа продължи конкурсът "Моята България 2016"
Догодина традиционната проява ще е с ново лого - "Песните на моята България"
Проявите в Айтос, посветени на националния празник Трети март 2016
На 03.03.2016 г., от 11.00 часа, на площад "Свобода"
Десетокласникът Благой Благоев с "Лъвски скок" от 2.70 м.
109 ученици в традиционното състезание на Община Айтос
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ1869”
ОБЯВИ НАГРАДЕНИТЕ В КОНКУРСА "МОЯТА КРАСИВА МАРТЕНИЦА 2016"
ИНФОРМАЦИЯ
за възможност за работа в селското стопанство в Португалия и Дания
Община Айтос с 13 проекта "За чиста околна среда 2016"
Гробищен парк и градината на ул. "Паркова" за проектните обекти в града
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА за участие в Обществено обсъждане
Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2024г.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 11:30 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 000151.272.8 и 000151.272.12 по КК, местност „Алтън тарла“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 11:00 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 000151.139.8 и 000151.139.38 по КК, местност „Татарски ниви“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 10:30 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 00151.147.5, 000151.147.6 и 000151.147.7, местност „Могилата“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата 01.04.2024 г. От 10:00 часа сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на община Айтос в обхват: поземлени имоти 00151.194.14 и 000151.194.25,местност „Карнобатски път“, землище на гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас.
Община Айтос съобщава на Янко Янков от гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Ергюн Юсеинов от гр. Айтос, че
Със заповед № РД-08-99/07.02.2024 г. на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.21 Б по плана на гр.Айтос...
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос
Община Айтос съобщава на Кемал Шефкет, гражданин на Кралство Швеция, че...