• Айтос
  • Общината
За седмица, три информационни срещи на МИГ в Айтос и селата
В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „ Водено от Общностите Местно развитие “ от Програмата за Разви
СЕДМИ ГОДИШНИ НАГРАДИ „СПОРТИСТ, ТРЕНЬОР И ОТБОР НА ГОДИНАТА" АЙТОС 2015
ДУРСУН ДУРСУН Е СПОРТИСТ №1 НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА 2015 Г.
ОБЩИНА АЙТОС
Обявява конкурс по проект „Грижа за независим живот”
Информационна среща по проект "Грижа за независим живот"
Община Айтос реализира социален проект на стойност половин милион лева
МИГ-Айтос стартира информационна кампания за изготвяне на Стратегия за местно развитие
До края на януари - поредица от информационни, срещи, конференции и семинари по проекта на МИГ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ЯНУАРИ 2016 Г.
Общински проект финансира грижа за възрастни и хора с увреждания
Информационна среща по проекта - на 14.01.2016 г., от 10,30 часа, в Заседателната зала на Община Айтос.
100 лева бонус за новородено в Дрянковец
Медицински екип пое грижата за дрянковлии на Бабинден
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
ПОКАНА за информационна среща по проект
„Грижа за независим живот”
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.
На 06.06.2024г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
ЗАПОВЕД ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с