• Айтос
  • Общината
ИЗНЕСЕНИ СА СПИСЪЦИТЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА
НЕОБХОДИМО Е ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕТО
МИГ-АЙТОС С ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА АЙТОС
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
С разработената по проекта Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027 г., Сдружение "Местна инициативна група - Айтос" ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от различните оперативни програми.
Епизоотичната и епидемиологичната обстановка в област Бургас е спокойна
Започнаха масовите проверки в търговските обекти и заведения за хранене
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЗАСЕДАВА НА 30 ЮНИ 2023 Г.
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД
Тържествена церемония за дипломирането на Випуск 2023
44-ма са отлиичниците на випуска
О Б Я В А за набиране на персонал
По проект "Укрепване на капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги"
ПО ПРОЕКТ, ГРАДСКИЯТ СТАДИОН В АЙТОС СЕ СДОБИ С АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА
Проектът е финансиран по Стратегията на СНЦ "МИГ- Айтос"за Водено от общностите местно развитие, Мярка 7.2. на ПРСР.
На 20 и 21 юни пръскат срещу листни въшки
В жилищната зона на град Айтос
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до заинтересованите лица и общественост. Община Айтос, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
До заинтересованите лица и общественост. „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 72727.12.17, местност „Караджака“, землище на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: ЕТ „Арарат Николай Николов“
Община Айтос съобщава на Иван Атанасов от с. Лъка, община Поморие, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №3/17.03.2023 г. на ОЕСУТ е приет ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-427, кв. 153 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава на Веселин Драгнев от гр. София, на Радостин Кръстев и Иван Кръстев от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 7/19.05.2023 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 00151.490.34 по КККР на землището на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на вилно селище от 13 вилни сгради в ПИ с идентификатор 72727.12.31 по КК на, с. Тополица, община Айтос“, с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
До заинтересованите лица и общественост се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка и докладна на приходите и разходите за битови отпадъци за 2024 г.
Заповеди по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  
„ Нотеви Груп“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение...