• Айтос
  • Общината
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ОБЩИНАТА НАБИРА ПРЕБРОИТЕЛИ
Община Айтос организира кампания на 27 октомври!
ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ И ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО МАТЕРИАЛИ
Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г.
на Министъра на здравеопазването
ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
В ПЕРИОДА 22.10.2020 г. - 23.10.2020 г.
УНИКАЛЕН ШАНС ЗА АЙТОЗЛИИ И ДЕЦАТА НА АЙТОС ДА УЧАТ ИСПАНСКИ - НАЙ-ГОВОРЕНИЯ ЕЗИК В СВЕТА
Петя Кирилова и Антонио Перез - преподаватели на "ESTREYA" Българо-Испански Културен Център: За възможностите и за ползите да научиш най-говорения език в света!
МИГ-АЙТОС продължава своята проактивна информационна кампания
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕНЕ НА СТРАТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 год.
МИГ-АЙТОС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ
Одобрените от МИГ-Айтос проекти се проверяват и контролират от ДФ „Земеделие“
Заповед на Министъра на здрвеопазването
за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка в РБ
Спира приемът на пациенти във Вътрешно отделение - ще лекува само Covid-19
Болните са на втория етаж, първият етаж е отдлен за персонала
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:...
Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Хелиос Милк“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 13.10.2020г., и...
На основание чл. 62а, ал. 1 от ЗВ, Директорът на БДЧР - Варна Обявява:...