• Айтос
  • Общината
СИЛНИ СМЕ, ЗАЩОТО СМЕ СПЛОТЕНИ!
ЛОВНОТО СДРУЖЕНИЕ ОТПРАЗНУВА 130 ГОДИНИ
ТРАДИЦИЯТА „СЛАВЕЕВИ НОЩИ”
Щрихи от една 54-годишна история
ИЗЛОЖБА АКВАРЕЛ "ЕТНОГРАФСКИ ЕТЮДИ" НА НАДЕЖДА КУТЕВА ОТКРИХА В ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "ГЕНГЕР" В АЙТОС
За първи път се показва рисунка с туш на Филип Кутев, ценна част от семейната колекция
Само за две години мъжкият отбор на БК "Вихър" се нареди сред фаворитите на ББЛ
Кметът Васил Едрев получи Купата от първия голям успех на мъжкия баскетбол
Удължават до 30 юни 2023 г срокът за прием на документи за записване на деца в новата детска градина в град Айтос
Важно съобщение
ДЕТСКИ РИБОЛОВЕН ТУРНИР ЗА ПЪРВИ ЮНИ В АЙТОС
Организатор на традиционното състезание е Сзружение ЛРД "Сокол" - Айтос
Обработка срещу кърлежи и влечуги
на 30 и 31 май 2023 г.
ТЕКАТ УСИЛЕНИ РЕМОНТИ В ЕМИРОВСКИЯ КВАРТАЛ
Обновяват улици, изграждат нови паркинги и осветление, ВиК се зае с подмяна на домовите отклонения
СКЛЮЧЕНИ СА ТРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Уведомление от Исуф Юсмен по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на 6 броя жилищни сгради в ПИ с ид. 00151.280.8, м. „Хаджи Бекир“, гр. Айтос, община Айтос.
Уведомление от "Нотеви Груп" ЕООД по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,че има следното инвестиционно предложение: „Отглеждане на следните видове риба: шаран, амур, толстолоб, сом, есетра, таранка, раци и други аквакултури в язовир „Суатя“ в землището на с. Чукарка, община Айтос, както и практикуване на спортен риболов. Всички видове ще бъдат свободно отглеждани в интензивен тип“.
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
Община Айтос съобщава за извършване на обработка срещу влечуги и кърлежи в парк „Славеева река“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение № БС-92-ЕО/ 13.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: „ Комплексен инвестиционен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включваща „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 81102.64.48, 81102.64.49 и 81102.64.50 по КК на с. Черноград, община. Айтос“ и „ Изработване на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 120 кWp“с възложители: „Дънак 83“ ЕООД, „Дънак “ ЕООД, „Соелпи“ ЕООД
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Айтос съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че на дата 20.06.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Община Айтос ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Айтос в обхват: поземлени имоти с идентификатори 56321.92.16 и 56321.92.20 в землището на с. Пещерско, община Айтос, област Бургас.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение № БС-109-ЕО/12.05.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 56321.92.20 и 56321.92.16 по КК на с. Пещерско, община Айтос“ с възложител: Николай Куртев.