АЙТОС ОТКРИВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ,

НА 20 ЮЛИ 2020 Г., ОТ 11.00 ЧАСА

                 

     Кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" на Община Айтос с ръководител инж. Иван Биделев, канят гражданите на Айтос, на церемония за откриване на обект "ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ГРАД АЙТОС".

     Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

     Общата стойност на проекта е 18 262 282,82 лв.:

Финансиране от Кохезионен фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.

Национално съфинансиране: 2 031 771,01 лв.

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.

    Успешно са изпълнени двете основни дейности по проекта:

    - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос, довеждащ и заустващ колектори и съпътстващата инфраструктура, като довеждащ водопровод, площадкови пътища външно електрозахранване и др.;

    - Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения - преливници, задържатели, шахти и др.;

   Резултатът от изпълнението на проекта - свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението, с Пречиствателна станция за отпадъчни води - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води.

    Началната дата на проекта е 21.01. 2017 г. - подписване на договора за финансиране по ОП "Околна среда 2014-2020".

    На събитието са поканени министри, народни представители, представители на МОСВ, на УО на ОПОС, на Областна управа - Бургас, на фирмите-изпълнители - ДЗЗД КА-АЙТОС и ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”.

    Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

Очакваме Ви на 20.07.2020 година, от 11.00 часа, на площадката на ПСОВ-Айтос / След Пролишлена зона - Айтос, вляво по пътя за село Караново /.

 

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз,  държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

 

 

Снимки