АЙТОС С ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ

15 точки включва предварителният дневен ред на първото за 2022 г. заседание на Общинския съвет в Айтос, което ще се проведе присъствено, при засилени мерки на превенция, на 27 януари, от 9.30 ч. в Заседателната зала на Община Айтос.

Сред особено важните теми, които ще обсъждат и гласуват общинските съветници, е предложението на Постоянната комисия по образование, култура, спорт, туризъм, здравеопазване и социални дейности /ПК ОКСТЗСД/ за приемане на проект за Правилник за реда и начина за финансово подпомагане на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Айтос.

С решение на Съвета от 28 юли 2021 г., на председателстваната от Атанас Маринов ПК ОКСТЗСД беше възложено да изготви проекта за правилник. Мотивите - желанието на Общината да подпомага нуждаещите се в борбата им да станат родители. "Усилията на държавата не са достатъчни за справянето с проблемите на безплодието, затова все повече общини в България предприемат действия по подпомагане на лицата с репродуктивни проблеми. Високите цени на лекарствата, манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите ин витро, не позволяват на много двойки да сбъднат мечтата си да имат свое бебе. Това налага търсенето на финансови средства за подпомагане на двойките с тези проблеми", пише в предложението на комисията, изготвила проекта за Правилник.

Създаденият държавен Център за асистирана репродукция /ЦАР/, финансира до 4 ин витро процедури на едно лице. Държавата финансира нуждаещите, които отговарят на определени критерии, като покрива разходите за лекарствата и самата процедура, както и донорските ин витро програми, съпътстващи оперативни лечения - лапароскопии, операции, скъпоструващи медикаментозни процедури, изследвания.  Община Айтос предвижда да подпомага лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, които са изчерпали възможностите за кандидатстване пред Центъра, или по една или друга причина не са одобрени при кандидатстването им, както и да подпомага лицата, нуждаещи се от  изследвания, които не се финансират от ЦАР.

Избран е този подход за подпомагане, тъй като финансовите средства, които Общината може да отдели за подпомагането на нуждаещите се  лица, не са големи. Целта е да се подпомогнат и лица, които не могат да се възползват от средствата, предвидени на национално ниво или вече се изчерпали тази възможност. Критериите за избор на двойки, семейства и лица, както и процедурата за финансово подпомагане се уреждат чрез Правилника. Приемането му цели да се стимулират лицата и семействата, ползващи методите на асистирана репродукция, за един опит в рамките на текущата календарна година.

Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с репродуктивни проблеми, ще се приемат всяка календарна година с бюджета на Община Айтос. След приемането на бюджета, в който ще се определи общата сума, която Община Айтос може да отдели за подпомагане на нуждаещите се лица, се предоставя възможност на всички желаещи лица да подават заявления. В правилника е предвидено началната дата за подаване на заявленията да е 1 маарт на съответната година. За навременното приключване на съответната финансова година е предвиден краен срок - 31 октомври.

ПК ОКСТЗСД е провела четири редовни заседания, на които са канени специалисти, в т.ч. юристи на Община Айтос и Общинския съвет. Разгледани и обсъдени са нормативните документи в тази област и решения, приети от други общини.

"Комисията изготви проекта, обединявайки се  около  становището, че  по отношение на медицинските критерии, ще се използват тези, които са утвърдени в Правилника да организацията на работата и дейността на Центъря за асистирана репродукция, издаден от министъра на здравеопазването, и обнародван ДВ бр.21 от 20.03.2009 г. Останалите критерии и правилата на разглеждане на документите се  уреждат с общинския Правилник.", пише още в предложението.

При спазване изискванията, проектът на Правилник беше публикуван на 01.12.2021 г. на интернет страницата на Община Айтос. Предоставена беше възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни да направят своите предложения и да изразят становища. Предложения и становища по проекта не са постъпили, заяви председателя Атанас Маринов, който ще внесе предложението за гласуване на редовното заседание на съвета на 27 януари.

НП   

Снимки