АЙТОС ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОДЕЛЕНА УСЛУГА

Реши Общински съвет - Айтос на редовно заседание на 26 януари

Общинският съвет даде съгласие, Община Айтос да си сътрудничи със Столична община за изпълнение на споделена услуга. Става дума за извършване на административно обслужване  на глухите и сляпо-глухи лица, чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване или получаване на административно обслужване от общинската админпистрация в Айтос. Общинските съветници одобриха предложения от Столична община проект на Споразумение за общинско сътрудничество и възожиха на кмета Васил Едрев да го подпише.

Какви са мотивите за подписване на Споразумението? Съгласно Закона за българския жестов език / ЗБЖЕ/, държавните институции и органите на местно самоуправление са длъжни да осигурят превод на български жестов език при заявяване и получаване на административно обслужване от органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление.

За изпълнение на посочените в закона разпоредби, Столична община е разработила и внедрила механизъм за предоставяне на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица, като е назначила четирима преводачи на български жестов език. Осигурена е тристранна онлайн видео връзка между лицето с увреждания, служител на гише и жестов преводач. Осигурено е обособено гише, разпознаваемо от лицата със слухови и зрителни увреждания, което е оборудвано с техническо средство за осъществяване на тристрананата онлайн видео връзка при осъществяване на административно обслужване.

С предложение от 4 януари.2023г., Столична община предлага на всички администрации да използват внедрената и осигурена услуга за административно обслужване. И тъй като Общинската администрация в Айтос не разполага с необходимия ресурс за назначаване на лице, преводач на български жестов език и не може да обезпечи изпълнението на посочените в ЗБЖЕ изисквания самостоятелно, кметът предложи като целесъобразно - да се подпише предложеното от Столична община споразумение за предоставяне на споделена услуга. По този начин Айтос ще използва въведения от нея ред за осъществяване на административно обслужване.

Съгласно проекта на споразумението, задълженията на общинската администрация са да осигури техническо устройство с инсталиран Вайбър, слушалки с микрофон; СИМ карта с мобилен номер, без значение от оператора и интернет връзка с мин.скорост 100Мbps. Предвидено е и заплащане на извършената услуга на база часова ставка в размер на 20(двадесет) лева за един астрономически част или  0,33 лв. за минута превод. Заплащането се извършва само при реално извършване на услугата. С подписване на предложеното споразумение, общинска администрация ще изпълни изискванията на закона, решиха общинските съветници и одобриха предложението за Споразумение.

Законът за местното самоуправление и местната администрация дава право на общините да си сътрудничат за изпълнение на споделени услуги, като общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от съответните общински съвети.

 

 

Снимки