Актуализиран документ за изпълнение на ОПР. Доклад за междинна оценка на ОПР 2014-2020 на община Айтос.