ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - Айтос

При засилени мерки за превенция

ще се проведе четиринадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №673/25.09.2020 г.  на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г. и РМС №609/28.08.2020 г. и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. и Заповед №РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Четиринадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 27.11.2020 г. /петък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

            На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

 

     П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 27.11.2020 г. /петък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-374/05.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно утвърждаване на управител на общинско търговско дружество „Медицински център І” ЕООД, гр.Айтос.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-385/17.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Айтос през 2021 г.

 

3. Предложение с вх.№ ОбС-380/13.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане  на селскостопански животни на територията на  община Айтос.

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-386/18.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно актуализация на бюджета  на община Айтос за 2020 г.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-384/16.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща физкултурен салон в закрито ОУ”Любен Каравелов”, с площ 180 кв.м., находящ се в парцел І в кв.40 по плана на  гр.Айтос.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-382/16.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІ-499, кв.150 по плана на гр. Айтос, с административен адрес в гр.Айтос, ул.”Неофит Рилски“№ 22.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-383/16.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХІІ-62, кв.27 по плана на с.Караново, община Айтос.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-381/16.11.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2020/2021 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-377/13.11.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на линеен обект: „Нова въздушна линия 1 кV от съществуващ стълб пред УПИ ІV-47, кв. 12 до нов стълб с електромерно табло на границата на УПИ І-49, кв. 12, с. Зетьово, община Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

 

10. Питания. 

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

 

Снимки