ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛАВЕН КЛОН І И ІІІ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА АЙТОС

     На 4 декември 2018 г., екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" организира встъпително публично събитие - пресконференция за дейностите по Обособена позиция 2 на проекта - „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон ІІІ от канализационната мрежа на град Айтос. На пресконференцията присъстваха медии и представители на изпълнителя на дейностите по Обособена позиция 2 - ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”. 

      В Заседателната зала на Община Айтос Радоцвета Великова - член на екипа по проекта представи презентация с резюме за проекта, целите, целевите групи, основните дейности, очакваните резултати и план-график за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 2.

      Стана ясно, че на 21.01.2017 г. е подписан Административен договор № Д-34-6/23.01.2017 г. по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” За изпълнение на Проект № BG16M1OP002-1.009-0001 ”Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос”. Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е проектирана да събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.

      Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

        Общата стойност на проекта е 18 929 054,03 лв, от които:

        - 11 992 842,17 лв са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз;

        - 2 104 030,97 лв национално съфинансиране, осигурено от държавния бюджет на Република България;

        - 1 786 963,55 лв  собствен принос на община Айтос;

        - 3 115 217,34 лв  данък добавена стойност.

        Изпълнението на проекта за изграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е разделено на две обособени позиции. По обособена позиция № 2  избраният изпълнител ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017“ ще извърши доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения (преливници, задържатели, шахти и др.)“.

       Главен клон I обслужва западната зона на град Айтос. Трасето преминава през част от урбанизираната територия и през третокласен път ІІІ-539 „Караново-Айтос”.

       Главен клон III обслужва източната зона на град Айтос. Трасето преминава изцяло през неурбанизирани селскостопански територии – по земеделски пътища и пасище, собственост на Община Айтос.

       Строително-монтажните работи на „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос” следва да бъдат извършени за 566 /петстотин шестдесет и шест/ календарни дни.

       След приключването им, община Айтос ще има нова, модерна и отговаряща на всички европейски директиви, относно пречистването на отпадъчните води в населените места, пречиствателна станция. С изпълнението на проекта ще се постигне подобряване качеството на живот на населението, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на община Айтос.

 

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Снимки