Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, кмет на община и кметове на кметства