Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ, кмет на община и кметове на кметства