Декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ, общински съветници
Красимир Енчев - Председател на ОбС Айтос Андрей Андреев, общински съветник Дамян Денев, общински съветник Димо Парушев, общински съветник Ереджеб Ахмед, общински съветник Желязко Бъчваров, общински съветник Женя Пеева, общински съветник Лидия Хараламбова, общински съветник Милен Минчев, общински съветник Николай Николов, общински съветник Панайот Которов, общински съветник Пенчо Желев, общински съветник Петър Хараламбов, общински съветник Петър Янев, общински съветник Радослава Стефанова, общински съветник Рашид Куру, общински съветник Ружди Ахмед, общински съветник Ружди Хасан, общински съветник Ружди Хюсеин, общински съветник Салих Метраш, общински съветник Светлана Попова, общински съветник Стоян Колев, общински съветник Стоян Стоянов, общински съветник Турхан Фаик, общински съветник Фикри Ахмед, общински съветник Христо Ангелов, общински съветник Шабан Сюлейман, общински съветник Юзджан Юмер, общински съветник Якуб Якуб, общински съветник