Десетото заседание на Общински съвет - Айтос при засилени мерки за превенция

 Във връзка с Решение № 482/ 15.07.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325/ 14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС № 378/12.06.2020 г. и РМС № 418/25.06.2020 г.,

и въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-402 и Заповед № РД-01-403 от 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Десетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

             На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

Снимки