Дирекция Административно-правно и информационно обслужване

Дирекция АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;
2. следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;
3. осъществява деловодната дейност на администрацията;
4. извършва информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;
5. осъществява методическо съдействие на Центъра за услуги и информация на гражданите;
6. организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
7. осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване;
8. осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на общинската администрация;
9. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
10. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
11. организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в. т.ч. и от побратимените градове;
12. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
13. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена съвместно с дирекция “ФСДУС” и ги представя за одобрение от кмета на общината;
14. разработва съвместно с дирекция “ФСДУС” Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
15. анализира съвместно с дирекция “ФСДУС” разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения;
16. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
17. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;
18. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
19. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
20. води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници;
21. оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда;
22. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;
23. проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
24. подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;
25. участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;
26. осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
27. поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината;
28. подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
29. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
30. извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
31. провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
32. създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
33. поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет;
34. разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
35. организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;
36. организира и осигурява спазването на протокола в общината;
37. осъществява контакти с неправителствени организации от страната и чужбина и осигурява взаимен обмен на информация, знания и опит;
38. работи за мобилизиране и обединяване на обществеността за подобряване здравословния начин на живот, жизнената среда и заетостта на младите хора в общината.

Центърът за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ):
1. приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
2. предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;
3. организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината. Внасят ежедневно събраните суми по сметките на данъчната администрация;
4. извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически лица;
5. осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината.

"Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО):
1. поддържа регистър на населението и локална база данни "Население" в актуален вид;
2. съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
3. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
4. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
5. контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
6. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
7. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях;
8. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.

 "Административно и техническо обслужване на общински съвет" :
1. осъществява организационното и техническо обслужване на Общински съвет Айтос;
2. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии и поддържа регистрите;
3. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
4. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актове на общински съвет и становищата на комисиите;
5. осигурява спазването на реда по време на заседанията , записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
6. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинска администрация или възложени му от председателя на общинския съвет;
7. съхранява всички нормативни документи и помощни материали предоставени на общински съвет от общинска администрация.


За контакти:

гр. Айтос 8500
ул. Цар Освободител 3

телефони:
директор: 0558 / 23542
главен юрисконсулт: 0558 / 22042
отдел "ГРАО": 0558 / 22704; 22264
отдел "АТООС": 0558 / 23460
ЦУИГ: 0558 / 27745
централа: 0558 / 23450
факс: 0558 / 22133; 27745