Дирекция Финанси, бюджет и данъчно облагане

Дирекция ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА:

1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. изготвя заявките за необходими средства на общината;
4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
5. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена съвместно с дирекция “АПИО” и ги представя за одобрение от кмета на общината;
6. разработва съвместно с дирекция “АПИО” Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
7. анализира съвместно с дирекция “АПИО” разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения;
8. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
9. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
10. организира отчетността на дълготрайните активи на общината;
11. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
12. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
13. осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й;
14. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
15. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите;
16. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
17. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
18. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства;
19. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
20. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
21. изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
22. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни средства;
23. изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
24. събира приходите от наеми и продажба на общинска собственост и таксите по ЗМДТ;
25. осъществява предварителен и текущ контрол при разходването на бюджетни кредити по функции, групи дейности;
26. контролира набирането и разходването на средствата по извънбюджетни сметки и фондове, отчитането на бюджетните и извънбюджетни средства, финансовите взаимоотношения на общината с търговски дружества с общинско имущество;
27. контролира приложението на наредбите относно стопанисването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост;
28. осъществява предварителен и текущ контрол при разходването на бюджетни средства от второстепенните разпоредители с бюджетни средства;
29. изготвя преписки по Наредба № 1 / 1996г. за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места от Община Айтос на Общински съвет - Айтос.

 

Местни данъци и такси

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”  -  [email protected] 

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416 

Справки за задължения за местни данъци: виж тук!

1. Удостоверение за данъчна оценка:

Необходими документи:

1. Молба – по образец.
Правно основание: Чл.17, 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; чл.3,ал.1 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.25 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 10 лв.
Бърза услуга – 20 лв.
Експресна услуга – 30 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


2. Удостоверение за наличие или липса на задължения МДТ: Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание:
Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.26 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 10 лв.
Бърза услуга – 20 лв.
Експресна услуга – 30 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


3. Удостоверение за Декларирани данни:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.27 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв. Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


4. Удостоверение за платен данък наследство:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.28 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


5. Служебна бележка за МПС:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.29 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


6. Заверено копие от данъчна декларация:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.30 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


7. Справка за задължения към местния бюджет за минали години:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.31 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден

 

За контакти:

гр. Айтос 8500
ул. Цар Освободител 3

телефони:
директор: 0558 / 3508
главен счетоводител: 0558 / 23409
централа: 0558 / 23450
факс: 0558 / 22133