02-ДО-00000415-00/27.02.2013 ЕИК: 147060293 - АЙТОС МОБИЛ БОРСА ЕООД Лице за контакт:МЮМЮН ФЕИМ / телефон:0888 314 290; 0894 413 990 / e-mail:[email protected]
Площадка номер:Населено място:Адрес:
1община Айтос, гр.Айтосгр.Айтос, УПИ І - 5, масив 489, местност "Кара пелит"

160104* Излезли от употреба превозни средства

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

160106 Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване