02-ДО-00000416-00/28.02.2013 ЕИК: 200959338 - ИВ ВАН АУТО Лице за контакт:ИВАН ПАРУШЕВ / телефон:0898 582 710 / e-mail:
Площадка номер:Населено място:Адрес:
1община Айтос, гр.Айтосгр.Айтос УПИ І - 970, местност "Герена"

160104* Излезли от употреба превозни средства

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

160106 Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

R12 Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11

R13 Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване